Referencie

Výber z prekladov a tlmočení

Klient Popis
AB ART Press, s.r.o., - Vladimír Bárta st. a ml.
www.abartpress.sk
 • Pravidelná spolupráca s vydavateľstvom - preklady reprezentatívnych knižných titulov, napr.Slovenské národné parky (2004), Nad Slovenskom (2006), Lesy a ľudia (2004), Bojnice, a i.
Nad Slovenskom Slovenské národné parky Bojnice Tisovec Lesy a ľudia
 
ASPENA, s.r.o., www.aspena.sk
 • Simultánne a konzekutívne tlmočenia
JORDBRUKSSKULE VOSS-Nórsko; Fakulta v Evenstad-Nórsko
 • Konzekutívne a sprievodné tlmočenia sústavne počas 3 rokov trvania partnerského projektu na území SR a Nórska
LESY SR,Správa TANAP-u a DANCEE+ firma HOLSTEINBORG CONSULT Denmark
 • Preklady cca 200 normostrán v rámci projektu TANAP-DANCEE „Zonácia Tatranského národného parku“, 2003-2004.
LOMNIS, s.r.o.,
 • Preklady
NÁRODNÉ LESNÍCKE CENTRUM, www.nlc.sk
 • Spoluúčasť na príprave učebnice kurzu odbornej angličtiny FORESTLANG, r.2002-2003,
 • Preklady v rámci projektu PAWS, r.2005-2006
PT SERVIS, s.r.o., www.ptservis.sk
 • Konzekutívne tlmočenia
SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA + Technical University of Athens,
 • Preklady materiálov v rámci projektu implementácie Smernice EÚ o IPKZ (Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania)
 • Simultánne tlmočenie na seminári o IPKZ
STILUS,s.r.o.
 • Konzekutívne a simultánne tlmočenie
TERRAPROJEKT, a.s.,
 • Preklad časti dokumentácie k projektu kanalizácie v Banskej Bystrici

Prehľad významnejších koncových klientov

preklady a tlmočenia prostredníctvom prekladetaľsko-tlmočníckych agentúr

 • GTZ – TAIEX (workshopy organizované Európskou komisiu, spoluorganizátori na slovenskej strane napr.Protimonopolný úrad SR, Slovenská obchodná a priem.komora, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, regionálne veterinárne a potravinové správy a i.)
 • Nafta, a.s. (+ Ruhrgas a Gaz de France)
 • Siemens Business Services / Siemens IT Solutions and Services
 • Ministerstvo pôdohodpodárstva SR
 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Pfizer SARL, o.z.
 • Penta Investments, a.s.
 • Veľvyslanectvo Maďarskej republiky v SR - Obchodná kancelária pre cestovný ruch
 • Slovenské elektrárne – Enel
 • Český institut interních auditorů
AB ART press Národné lesnícke centrum