Profil

fotka Mgr. Radomír HRIVŇÁK
 • Dátum narodenia: 11.5.1972.
 • 1990-1995 - Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Fakulta humanitných a prírodných vied, štátnica v odbore anglický jazyk a slovenský jazyk a literatúra.
 • 1995-2004 –učiteľ anglického a slovenského jazyka (Gymnázium J.G.Tajovského v Banskej Bystrici, Prvé súkromné gymnázium v Lučenci, Stredná lesnícka škola v Banskej Štiavnici).
 • Od r. 2002 – externý lektor výučby odborného jazyka, Ústav výchovy a vzdelávania pracovníkov lesného a vodného hospodárstva SR (Národné lesnícke centrum), Zvolen.
 • Od mája 2003 – živnostenský list na prekladateľské a tlmočnícke služby.
 • Od novembra 2004 do februára 2008– manažér prekladateľských projektov, interný prekladateľ a tlmočník v prekladateľskej agentúre, Bratislava.
 • Od marca 2008 - samostatná zárobková činnosť - preklady, tlmočenie a vyučovanie anglického jazyka na základe živnostenského listu
 • Od 27.6. 2007 – zapísaný v zozname Ministerstva spravodlivosti SR ako súdny prekladateľ, odbor anglický a slovenský jazyk.
 • Kvalitné prekladateľské služby – špičkový jazykový inžiniering
  Precíznosť, flexibilita, striktné dodržiavanie termínov. Vycibrený cit pre jazyk, umožňujúci pretaviť text do prirodzeného prekladu, v relevantných prípadoch so zohľadnením špecifík jazykových kultúr, cieľového adresáta či určenia textu. Konzultácie s odborníkmi pre danú oblasť.
  Skúsenosti z množstva tém a okruhov. Hlavné oblasti: cestovný ruch, história, lesníctvo, obchod, plynárenský priemysel, potravinárstvo, PR, právo, vojenstvo, životné prostredie.
 • Vybavenie
  Hardware: stolový PC BenQ; notebook Hewlett-Packard Pavilion - 1,40 GHz, 480 MB RAM; non-stop pripojenie na internet, skener / tlačiareň.
  Software: Windows XP Home, SDL TRADOS 2007 Suite Freelance.
 • Jazyky
  anglický - profesionálne
  český - možný zdrojový jazyk pri prekladoch
  maďarský - komunikačná úroveň
  ruský - základy